Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

Internetový portál (popř. Portál, BTCpay.cz) – webový portál BTCpay.cz provozovaný na adrese www.BTCpay.cz provozovatelem.

Klient – souhrnné označení pro Uživatele.

Učet – účet na Internetovém portálu, jež je veden ke konkrétním registračním údajům. Účet eviduje vyplněné osobní údaje Uživatele, stav bitcoinů, který Uživatel získal nebo zakoupil.

E-mail (také Registrační e-mail) – je emailová adresa uvedená Klientem při registraci. Je určena pro komunikaci Provozovatele a Uživatele. Při registraci dává Klient Provozovateli souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se k provozu Internetového portálu či jeho Uživatelskému účtu, které nemají charakter komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, který může kdykoliv Klient odvolat.

Virtuální účet – Slouží jako virtuální peněženka vedená v jednotce nazvané Bitcoin.

2. Obecná ustanovení

Tyto veřejné obchodní podmínky upravují pravidla chování Klientů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran a pravidla používání Portálu. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním podmínek Smlouvy, zejména pak náklady na internetové připojení, si hradí Klient sám.

3. Registrace

Klient provádí registraci za pomoci Internetového portálu Provozovatele.

Registrace Klienta je povolena fyzickým osobám. Zájemce vyplní při registraci své osobní údaje, emailovou adresu, uživatelské jméno a heslo. Registrací získá Klient neomezený přístup ke svému účtu na Internetovém portálu. Klient je povinen v případě změny vyplněných osobních údajů provést jejich opravu v Internetovém portálu bez zbytečného odkladu. Klient provádí přihlášení ke svému účtu pomocí uživatelského jména a hesla, které uvedl při registraci. Každý Klient je oprávněn mít v BTCpay.cz pouze jeden účet. Po dohodě s provozovatelem je povolena registrace více účtů Klienta.

4. Výběr / Výplata bitcoinů

Výplata bitcoinů Uživatele

Uživatel má právo nechat si vyplatit své bitcoiny nasbírané do své bitcoinové peněženky. Minimální hranice pro výplatu bitcoinů z účtu Uživatele je 0.02 BTC. Při volbě expresní platba, je transakce provedena do 24 hodin.

5. Práva a povinnosti Provozovatele

Za provádění Činnosti dle předchozího článku je Provozovatel oprávněn účtovat provizi ve formě bitcoinů, a to ve výši až 10% z prostředků, o jejichž výplatu si Uživatel požádá.

Provozovatel použije provizi dle předchozího článku k zajištění provozu BTCpay.cz, pro marketingové účely Portálu a také pro odměny v affiliate programu BTCpay.cz. Zbylou část provize si Provozovatel ponechá jako odměnu za svoji Činnost. Provozovatel je oprávněn zrušit bez náhrady za nasbírané bitcoiny Uživatelský účet Uživatele v případě, že zjistí hrubé porušení těchto Obchodních podmínek. Za hrubé porušení veřejných obchodních podmínek se pak považují zejména tyto případy:

 • Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho účtu Uživatele stejnou osobou)
 • Zadání neplatných osobních údajů v nastavení Uživatelského účtu
 • Jakýkoliv pokus o prolomení zabezpečení jiného účtu Uživatelem
 • Provozováním software, který by narušoval chod systému
 • Pokus o jakýkoliv podvod

Dále je Provozovatel oprávněn zrušit Uživatelský účet bez náhrady v případě, že se Uživatel nepřihlásí do Internetového portálu déle než 6 měsíců. 14 (čtrnáct) a 7 (sedm) dnů před zrušením účtu je povinen Provozovatel informovat Uživatele o tomto kroku a to na Registrační e-mail. Provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení takové zprávy s výjimkou, že by se prokázalo, že za nedoručení může jednoznačně jeho vlastní hrubé pochybení.

6. Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen dodržovat tyto Obchodní podmínky.
Uživatel je povinen udržovat přihlašovací údaje ke svému Účtu v tajnosti a nesdělovat jej dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla nebo jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně BTCpay.cz jeho úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí. Uživatel je povinen číst důležitá sdělení, která mu BTCpay.cz zasílá na E-mail. Po odeslání takového sdělení běží lhůta 7 (sedm) dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené. Uživatel je povinen chovat se na BTCpay.cz slušně, zejména pak dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci s Provozovatelem. Uživatel registrací a každým svým přihlášením prohlašují, že:

 • Všechny informace zadané v BTCpay.cz jsou pravdivé a aktuální. Dále, že v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální.
 • Se vyhne jakémukoliv napodobování či kopírování systému BTCpay.cz a dále, že nebude vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla BTCpay.cz jakkoliv uškodit, nebo poškodit.
 • Není vlastníkem či se jinak nepodílí na chodu konkurenčních systémů.

7. Ochrana osobních údajů

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovateli BTCpay.cz. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby BTCpay.cz užil jeho osobní údaje za účelem zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení. Provozovatel není oprávněn sdělovat Uživateli osobní údaje jiného Uživatele s výjimkou, že by došlo k neoprávněnému užití účtu Uživatele. V takovém případě je poškozený oprávněn požadovat osobní údaje protistrany, která ho poškodila a Provozovatel takové osobní údaje může poškozenému vydat.

8. Autorská práva

Internetový portál je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“). Provozovatel vykonává veškerá práva vztahující se k Internetovému portálu.
Provozovatel je vlastníkem Internetového portálu.
Obsah Internetového portálu není povoleno uchovávat, upravovat, šířit, ani k němu vykonávat jiná majetková práva, nedá-li Provozovatel k takovému jednání výslovný souhlas.
Provozovatel je jediným vlastníkem ochranné známky BTCpay.cz a není povoleno třetím osobám bez výslovného souhlasu Provozovatele tuto ochrannou známku užívat.

9. Sankce

Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit vůči Uživateli je zrušení nebo zablokování Účtu.
Provozovatel je oprávněn zrušit Účet bez náhrady pro hrubé porušení těchto veřejných obchodních podmínek.
Uživateli/Inzerentovi může být zrušen Účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele.
Na případy uvedené v předchozích dvou článcích může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i méně přísnou sankci.
Provozovatel je oprávněn pozastavit ÚČET pro jakékoli porušení těchto Obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Uživatele jen k některým funkcím účtu.
Pokud byl Účet pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Uživatel nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu.
Osoba, na jejíž Uživatelský účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele BTCpay.cz opětovně zaregistrovat jako Uživatel/Inzerent.
Vyjde-li najevo, že Provozovatel zrušil účet či ho pozastavil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání užívání zájem, obnoví Provozovatel Účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.
Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku).

10. Reklamace

Reklamace je podání Klienta v případě, že se domnívá, že Provozovatel nedodržel smluvní ujednání určené Obchodními podmínkami, případně jednal v rozporu s právními předpisy.
Stížnost je podání Klienta, směřující vůči formě a obsahu Klientovi poskytnutých informací nebo vůči jednání a vystupování Provozovatele apod. Podaná reklamace či stížnost musí obsahovat následující údaje o Klientovi a předmětu reklamace či stížnosti:

 • Jméno, příjmení, registrační e-mail a adresu sídla/bydliště Klienta
 • Kontaktní adresu, popř. telefonické nebo e-mailové spojení pro upřesňující dotazy Provozovatele k reklamaci či stížnosti
 • Přesný popis obsahu reklamovaného případu či stížnosti s doložením veškeré dostupné dokumentace a dalších podstatných údajů (např. screen výpisu z účtu)
 • Datum podání reklamace či stížnosti
 • Případné další náležitosti

Provozovatel je oprávněn vyzvat Klienta k dodání další dokumentace vztahující se k reklamaci či stížnosti. Klient je povinen poskytnout nezbytnou součinnost v rámci řádného průběhu a vyřízení reklamace či stížnosti. Neúplnou reklamaci může Klient doplnit do 10 kalendářních dní od doručení výzvy k doplnění. Pokud Klient reklamaci na výzvu Provozovatele nedoplní, Provozovatel reklamaci vyřídí dle neúplných údajů, bude-li to možné, a v opačném případě reklamaci odloží.

Způsob podání reklamací a stížností, způsob informování o vyřízení

Klient Provozovatele může reklamaci či stížnost podat E-mailem na adresu info@BTCpay.cz
Anonymní reklamace či stížnosti Provozovatel nevyřizuje, pouze eviduje.
Lhůta pro vyřízení reklamace či stížnosti je 30 dnů od doručení reklamace či stížnosti Provozovateli. Lhůta pro opravu či doplnění reklamace se do této lhůty nezapočítává. Není-li možné reklamaci či stížnost v této lhůtě vyřídit, Provozovatel Klienta informuje o odpovídajícím předpokládaném termínu vyřízení reklamace či stížnosti.
O vyřízení reklamace či stížnosti Provozovatel Klienta informuje písemně, příp. e-mailem, pokud nebude s Klientem individuálně dohodnuta jiná forma předání informace. Náklady spojené s vyřizováním reklamací či stížností uplatněných Klienty nese Provozovatel, to ovšem neplatí, jedná-li se o opakovanou reklamaci, u které lze předpokládat, že je Klientem podávána záměrně jako zvýšení nákladů a práce Provozovatele.
Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co Klient zjistil důvody pro reklamaci, nejpozději však ve lhůtě 1 roku.
Reklamaci Provozovatel neuzná, pokud:

 • Doloží, že v dané věci postupoval v souladu s příslušnými smluvními ujednáními anebo s právními předpisy,
 • Uplynula promlčecí doba,
 • Ve věci již rozhodl arbitr či soud.

11. Závěrečná ustanovení

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek: Výpověď podá Uživatel v rozhraní Portálu. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat automaticky a Účet automaticky zruší do 30 (třiceti) dnů od podání výpovědi Smlouvy.
Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokuty ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku).
Jakmile je Účet – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících článků – zrušen, odstraní Provozovatel z databáze veškeré údaje o takovém Uživateli. Správce je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči uživateli (zejména podle předchozího bodu), pokud taková pohledávka vznikla před zrušením účtu Uživatele.
BTCpay.cz nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi Uživatelem a Portálem. Dále Provozovatel nezodpovídá za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele.
V případě nulového zůstatku v BTCpeněžence delší než 90 dní, bude účet zrušen.
BTCpay.cz je oprávněn změnit tyto Obchodní podmínky. BTCpay.cz je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije Portál, tzn., přihlásí se ke svému Účtu. Neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat Portál od doby platnosti nové verze Obchodních podmínek.
Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.., občanský zákoník.
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí veřejných obchodních podmínek.
Každým přihlášením Uživatel automaticky souhlasí s aktuálním zněním Obchodních podmínek.